Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, facturen en andere verbintenissen die van toepassing zijn tussen TROOM BV met zetel te 3600 Genk, Vennestraat 232 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0746.672.742 (hierna ‘TROOM’) en natuurlijke of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersonen (hierna de ‘Klant’), behoudens en voor zover hier uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een opdracht bij TROOM erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en ziet hij af van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. TROOM behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

2. Dienstverlening

TROOM biedt de Klant via een digitaal platform (mobiele app) een dienstverlening aan die erin bestaat een privéchauffeur aan de Klant ter beschikking te stellen die de Klant naar de gewenste bestemming voert in zijn eigen wagen of een door TROOM of een autoverhuurmaatschappij ter beschikking gestelde wagen (enkel na aanvraag van een offerte), zoals omschreven op haar website. TROOM biedt daarnaast ook ‘valet parking service’ aan op evenementen van de Klant waarbij de wagens van de genodigden op dit evenement geparkeerd wordt en opnieuw opgehaald wordt wanneer de Klant vertrekt.

3. Totstandkoming, wijziging en uitvoering van de overeenkomst

3.1  Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

De Klant maakt gebruik van de mobiele app om een chauffeur aan te vragen bij TROOM (hierna de ‘Reservatie’). De overeenkomst komt pas tot stand na de bevestiging door TROOM via de mobiele app. TROOM kan niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer er geen chauffeurs beschikbaar zijn of deze laattijdig arriveren door een laattijdige Reservatie door de Klant. De bevestiging van de Reservatie door TROOM is bindend voor de Klant, tenzij deze binnen een termijn van 24 uur voor de gewenste uitvoering van de Overeenkomst kan aantonen dat hetgeen in de bevestiging stond niet op hem van toepassing was of foutief was. De Klant beschikt voor het overige over geen enkel herroepingsrecht.

De Klant is verplicht een minimumafname van 3 uur totale rij- en wachttijd af te nemen.

Uitzonderlijk kan het voorkomen dat TROOM, na expliciete vraag daartoe van de Klant, zelf een schriftelijke offerte opstelt die na ondertekening van de Klant geldt als Reservatie. Deze Reservatie kan gebeuren zonder gebruik te maken van de mobiele app.

3.2 Voertuig

De Klant verklaart en bevestigt van rechtswege eigenaar te zijn van het voertuig dat door de chauffeur bestuurd wordt (behoudens in geval er een wagen ter beschikking gesteld wordt door TROOM of een autoverhuurmaatschappij). De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een aanpassing van zijn verzekeringspolis waardoor derden die met zijn wagen rijden onder de verzekering van de Klant vallen. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn wagen en het voldoen aan alle technische en wettelijke verplichting om zich op de openbare weg te begeven (jaarlijkse keuring, regelmatig onderhoud van de wagen, herstellingen laten uitvoeren, banden aanpassen aan de seizoenen, etc.). De Klant is zelf integraal verantwoordelijk voor iedere directe en indirecte schade aan zijn wagen of aan derden, veroorzaakt tijdens de duur va de overeenkomst met TROOM.

3.3 Privéchauffeur

TROOM kiest volledig vrij en zonder enige vorm van inmenging van de Klant welke chauffeur aan de Klant toegewezen wordt. TROOM streeft daarbij steeds geschikte chauffeurs te voorzien voor de Klant, die hun opdracht uitvoeren volgens de regels van de kunst en conform de gehanteerde standaarden in de sector. De Klant heeft geen recht van weigering van de chauffeur.

De chauffeur heeft recht op een pauze van 15 minuten na elke uitvoering van de overeenkomst voor een aaneensluitende periode van 4 uur.

3.4 Annulatie

De Klant kan een Reservatie kosteloos annuleren indien de annulatie gebeurt uiterlijk 12 uur voordat de rit gepland stond. Indien de annulatie gebeurt minder dan 12 uur voor de rit gepland stond, wordt er automatisch een annulatiekost t.w.v. 76,50 euro excl. BTW (3 credits) aan de klant aangerekend. Indien de annulatie gebeurt binnen het uur voor de rit gepland stond, wordt er automatisch een annulatiekost t.w.v. 102 euro excl. BTW (4 credits) aan de klant aangerekend.

4. Offertes

De offertes die door TROOM opgemaakt worden, zijn bindend voor de Klant vanaf de aanvaarding in de app. De offertes worden opgemaakt op basis van de gegevens die door de Klant aan TROOM verstrekt worden. Het aantal uren, de wijze van uitvoering van de overeenkomst of de gemaakte Reservaties kunnen dan ook niet door de Klant gewijzigd worden dan middels schriftelijke akkoord van TROOM. TROOM behoudt zich het recht voor om de betaling van het volledig te factureren bedrag te vragen indien de uitvoering van de overeenkomst door toedoen of nalatigheid van de Klant niet of slechts laattijdig uitgevoerd kan worden.

5. Prijzen

De door TROOM gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele heffing van overheidswege. De rij- en wachttijden van de chauffeur worden naar boven afgrond met een kwartier. Er is geen verschil in aanrekening van rij- en wachttijden. Het uurtarief dekt alle kosten behalve BTW en/of andere belastingen en de kosten voorzien in artikel 8. Het uurtarief begint te lopen op het moment dat de chauffeur op het startadres aanwezig is (hierna het ‘Startuur’) en eindigt op het uur dat de chauffeur de Klant opnieuw op het startadres afgezet heeft (hierna het ‘Einduur’). Indien de Klant speciale verzoeken of wensen heeft, zoals o.m. het afwijken van het eindadres of het maken van een omweg tijdens de rit, dat resulteert in langere reservatie, zal TROOM hiervoor extra kosten aanrekenen.

TROOM behoudt zich het recht voor om voor ritten van meer dan 9u rij- en wachttijd, een supplement van 20% aan de Klant aan te rekenen vanaf het ingaan van het 9e uur. Indien een overnachting zich opdringt, zal de Klant instaan voor de kosten van de overnachting, het avondeten en het ontbijt van de chauffeur. Het Einduur in geval van een overnachting zal het uur zijn waarop de chauffeur de auto parkeert aan de plaats van overnachting. Het Startuur de volgende dag zal aanvangen op het moment dat de chauffeur de plaats van overnachting samen met de Klant verlaat.

Tenzij er een pauze van meer dan 3u tussen twee ritten zit, worden twee ritten als één rit beschouwd en zullen deze ook zo gefactureerd worden.

6. Facturatie

De facturatie gebeurt op basis van het Startuur en Einduur dat de chauffeur ingeeft in de mobiele app. De Klant accepteert deze wijze van facturatie en erkent de bewijswaarde ervan. De facturen worden aan de Klant via de app en/of per mail bezorgd, desgewenst en nadat hiervan duidelijk melding gemaakt werd, kunnen deze ook per brief aan de klant verzonden worden. De Reservaties die via de mobiele app gebeurden, worden onmiddellijk na het Einduur van de rit automatisch afgehouden van de creditcard van de Klant.  De Reservaties die gebeurden nadat TROOM zelf een offerte opstelde buiten de app, worden gefactureerd aan de Klant. De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling worden alle betaalbare sommen op de vervaldag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, waarbij TROOM zich eveneens het recht voorbehoudt om de geplande Reservaties op te schorten tot op het moment van algehele betaling van de vervallen schulden.

Bij laattijdige betaling van de facturen zal elke betaalbare som bij vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de wettelijke interesten, alsook met een forfaitaire en minimale schadevergoeding van 10% op de verschuldigde bedragen. De invorderings-, advocaten, incasso-, gerechtsdeurwaarderskosten die TROOM gemaakt om betaling van de vervallen schulden te bekomen, zullen eveneens aangerekend worden aan de Klant.

7. Kosten

Bij het afsluiten van de overeenkomst is de Klant er zich van bewust dat TROOM niet instaat voor geldboetes, gerechtskosten, onmiddellijk inningen, parkeerkosten, tolgelden, carwashkosten, brandstofkosten, herstel- of onderhoudskosten, depannages, belastingen, verzekeringskosten en retributies van welke aard ook, alsook alle andere kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de wagen of het rijden met de wagen. TROOM behoudt zich het recht voor om de kosten die zij gemaakt heeft in dit verband rechtstreeks te verhalen op de Klant. De Klant betaalt eveneens een kilometervergoeding voor de verplaatsing van de chauffeur van en naar het trefpunt waar hij de Klant zal oppikken. Indien het startadres anders is dan het eindadres zal de Klant moeten betalen voor de meerinspanning die de chauffeur hierdoor dient te leveren. Al deze kosten worden, alvorens de rit aanvangt, voor zover als mogelijk, in een bijkomende offerte aan de Klant bezorgd. Deze kosten worden gelijktijdig met de factuur aan de Klant in rekening gebracht.

Indien de chauffeur tijdens de rit bijkomende kosten, van gelijk welke aard, heeft moeten maken, zullen de bedragen op de  betaalbewijzen gebruikt worden om de bijkomende kosten te factureren aan de Klant.

8. Overmacht

Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde en opzet, is TROOM niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van TROOM opgeschort.

Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van TROOM zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België, hetzij in enig ander land waar de prestatie van TROOM uitgevoerd dient te worden, ziekte, brand of overstroming, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en enige andere omstandigheid waardoor het uitvoeren van de prestatie van TROOM onmogelijk of ernstig verzwaard wordt.

9. Ontbinding van de overeenkomst

TROOM behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op eenzijdige wijzen op te zeggen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst of de betaling aan de Klant van een schadevergoeding in welke vorm dan ook, in de gevallen waarin de Klant (i) één of meerdere van zijn verbintenissen onder deze overeenkomst niet nagekomen is, (ii) zich in staat van faillissement bevindt of, (iii) zijn eigen vermogen gedaald is tot minder dan de helft van zijn kapitaal. Alle openstaande facturen en nog te factureren bedragen worden onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar op het moment van het opzeggen van de overeenkomst.

10. Verzekering

De Klant is verplicht een BA verzekering te nemen volgens de geldende eisen gesteld door de WAM-wet voor de gehele duur van de overeenkomst. Daarnaast is de Klant ook verplicht zijn wagen met volledige omnium te laten verzekeren, met inbegrip van diefstal, en een bijkomende bestuurders- en passagiersverzekering te nemen die instaat voor de vergoeding van alle mogelijke lichamelijke schade van bestuurder en/of passagier. Beide verzekeringen zijn ook verplicht door de Klant te nemen voor de gehele duur van de overeenkomst. Indien de Klant deze verzekeringen niet (tijdig) afsluit, aanvaardt hij de risico’s en kosten die uit een schadegeval voortvloeien, zelf te moeten betalen. Hij verzaakt in dat geval aan elk recht om zijn schade op TROOM of de chauffeur te verhalen.

De Klant verbindt er zich toe zijn verzekeraar tijdig in te lichten van het feit dat zijn voertuig bestuurd zal worden door een derde chauffeur en dat deze chauffeur een student is die mogelijks 23 jaar of jonger is.

De Klant is zelf aansprakelijk voor elk schadegeval dat ontstaat uit een technische onregelmatigheid of (verborgen) gebrek aan het door hem aan de chauffeur ter beschikking gestelde voertuig.

De Klant verbindt zich ertoe TROOM te vrijwaren voor alle aanspraken die derden lastens TROOM of de chauffeur zouden formuleren ten aanzien van verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zowel in hoofdsom, de intresten en de kosten.

Troom BV draagt geen aansprakelijkheid voor enige materiële schade veroorzaakt door de chauffeur. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle materiële schade te verzekeren, inclusief eigen risico en premieverhogingen, zelfs in gevallen waar de chauffeur de schade veroorzaakt. De chauffeur opereert in een voertuig dat aan de klant is toevertrouwd. Troom BV raadt aan om een volledige omniumverzekering voor de auto af te sluiten en de verzekeraar op de hoogte te stellen dat een externe chauffeur het voertuig zal besturen.

11. Aansprakelijkheid

TROOM kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt werd door haar eigen opzet of grove fout. TROOM is op geen enkele manier aansprakelijk voor lichamelijk of materiële schade, geleden verliezen, of letsels die veroorzaakt worden door de chauffeur aan derden en/of de Klant.

TROOM kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor (i) het niet tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van slechte weersomstandigheden, file, ongevallen en andere onvoorzienbare omstandigheden, (ii) het niet tijdig aanwezig zijn van de chauffeur op het trefpunt als gevolg van vertragingen in het openbaar vervoer, files, ongevallen of andere onvoorzienbare omstandigheden, (iii) schade of kosten als gevolg van het verlies van de bonusmaluskorting op de autoverzekering van de Klant of enig verhaal van diens verzekeraar, (iv) schade aan zaken en/of inzittenden tijdens de uitvoering van de opdracht van de chauffeur, (v) schade of kosten ten gevolge van een verkeersongeval en/of een verkeersovertreding.

Indien TROOM toch op enige wijze aansprakelijk gesteld wordt, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot de franchise waarvoor TROOM verzekerd is door de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

12. Huren wagen bij verhuurmaatschappij

In het geval waarin TROOM, al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, een wagen huurt bij een verhuurmaatschappij verbindt de Klant er zich toe de volledige kosten van de verhuurmaatschappij voor zijn rekening te nemen. De Klant verbindt zich ertoe op eerste verzoek van TROOM alle kosten aan de verhuurmaatschappij te betalen.

Wanneer TROOM door de verhuurmaatschappij aansprakelijk gesteld wordt voor de (materiële) schade die de verhuurmaatschappij geleden zou hebben, verbindt de Klant zich ertoe om de door de verhuurmaatschappij gevraagde vergoeding op eerste verzoek van TROOM integraal aan de verhuurmaatschappij te voldoen.

13. Klachten

Klachten betreffende de Dienstverlening dienen op straffe van verval per e-mail te worden gemeld aan TROOM via het e-mailadres [info@troom.be] binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht. Elke rechtsvordering met betrekking tot de Dienstverlening dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 6 maanden volgend op het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de rechtsvordering. Klachten en/of geschillen, van welke aard dan ook, verlenen de Klant niet het recht om haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst ten aanzien van TROOM op te schorten.

14. Beopdracht van chauffeurs zonder tussenkomst van TROOM

De Klant verbindt zich ertoe de chauffeurs steeds via de diensten en de mobiele app van TROOM te beopdrachten. Indien de Klant een chauffeur in dienst neemt, buiten de diensten van TROOM, is de Klant een vergoeding verschuldigd van €250 per opdracht die de Klant aan de chauffeur gunt zonder TROOM hierin te betrekken. TROOM behoudt het recht om haar hogere schade te bewijzen en hiervoor vergoeding van de Klant te vorderen. Deze vergoedingen kunnen niet gezien worden als een schadevergoeding voor TROOM, maar vormen louter en alleen de compensatie van het subjectief recht dat TROOM verliest door niet betrokken te worden in de opdracht van de chauffeur.

15.   Toepasselijk recht en bevoegdheid.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. De Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, zijn in eerste aanleg bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien